"Jesteśmy grupą znajomych, którzy chcą po prostu uczynić świat odrobinę lepszym." – Katarzyna Leszczyńska

7 MIAST

70 WOLONTARIUSZY

15 TON SPRZĘTU

Kim jesteśmy?

Leczymy z Misją to niezależne stowarzyszenie, którego celem jest niesienie pomocy rozwojowej w kenijskich szpitalach misyjnych poprzez wysyłkę sprzętu medycznego oraz prowadzenie szkoleń dla personelu. Inicjatywa wywodzi się z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w obecnym kształcie tworzy ją 70 studentów kierunków medycznych współpracujących z lekarzami z całej Polski.
W tym roku wybierzemy się do Kenii już po raz czwarty, aby zrealizować tam 14 wyspecjalizowanych projektów medycznych. Stworzyliśmy je w oparciu o nasze trzyletnie doświadczenie działalności w Afryce, tak aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom kenijskich pacjentów i szpitali.

Największym problemem opieki medycznej w Kenii jest niewystarczająca ilość wykwalifikowanego personelu medycznego połączona z brakiem odpowiedniego sprzętu oraz leków. Opieka specjalistyczna poza stolicą kraju praktycznie nie istnieje, a liczba lekarzy w przeliczeniu na mieszkańca jest 11-krotnie niższa niż w Polsce.
Szpitale misyjne, z którymi współpracujemy, położone są z dala od dużych ośrodków miejskich i bardzo często są jedynymi placówkami, w których okoliczni mieszkańcy mogą szukać pomocy. To właśnie od jakości obecnego tam sprzętu oraz umiejętności lekarzy zależą losy tysięcy pacjentów. Z tego powodu na wsparciu tych szpitali skupiamy się najbardziej.

Projekty

Wysyłka sprzętu

Naszym głównym celem jest wyposażenie kenijskich szpitali w podstawową aparaturę medyczną. Do placówek trafiają urządzenia podarowane nam przez polskie szpitale, organizacje oraz prywatnych darczyńców. Podczas trzech poprzednich edycji projektu do kenijskich placówek wysłaliśmy ponad 15 ton wartościowej aparatury medycznej, m.in. aparat do USG, kardiomonitory, unit stomatologiczny, narzędzia chirurgiczne, nowoczesne łóżka porodowe oraz łóżka dla chorych.

Urządzenia te w diametralny sposób zmieniły jakość działań diagnostycznych i terapeutycznych w tamtejszych szpitalach, a także ułatwiły i usprawniły pracę działających tam lekarzy. Oprócz wysyłki sprzętu, przygotowujemy także kompleksowe szkolenia dla personelu z zakresu jego obsługi oraz pokazujemy jak w prosty sposób może być on wdrożony w ich codzienne działania.

Zeszłoroczne doświadczenie pokazało nam, iż w ekstremalnych warunkach najlepiej sprawdza się sprzęt starszy, nieskomplikowany i jak najbardziej niezawodny, który przetrwa dłuższy czas w trudnych warunkach, bez konserwacji i części zamiennych. Jeśli są Państwo w stanie pomóc nam poprzez darowiznę sprzętu – prosimy o kontakt. Z największą radością zajmiemy się wszystkimi aspektami prawnymi i logistycznymi.

x

Jak nam pomóc

Aby za kil­ka mie­się­cy le­czyć z mis­ją pac­jen­tów w Af­ry­ce a za kil­ka lat – w Pol­sce, po­trze­bu­je­my ogrom­ne­go wspar­cia, rów­nież fi­nan­so­we­go. To Pańs­twa wy­ro­zu­mia­łość i hoj­ność umoż­li­wi nam kształ­ce­nie się i po­ma­ga­nie, któ­re po­par­te cięż­ką pra­cą za­o­wo­cu­ją ty­sią­cem ke­nij­skich uśmie­chów. Każ­da (na­wet naj­mniej­sza!) ofia­ro­wa­na su­ma przy­bli­ży nas do ce­lu. Z gó­ry dzię­ku­je­my za Pań­stwa ży­czli­wość i za­u­fa­nie.

Zesz­ło­ro­czne doś­wiad­cze­nie po­ka­za­ło nam, że naj­le­piej spraw­dzi się sprzęt star­szy, nie­skom­pli­ko­wa­ny i jak naj­bar­dziej nie­za­wo­dny, któ­ry prze­trwa dłuż­szy czas w tru­dnych wa­run­kach. Jeśli są Pań­stwo w sta­nie po­móc nam po­przez da­ro­wiz­nę sprzę­tu – pro­si­my o kon­takt. Z naj­wię­kszą ra­doś­cią zaj­mie­my się wszys­tki­mi aspek­ta­mi praw­ny­mi i lo­gis­tycz­ny­mi.

Pa­tro­nat nad “Le­czy­my z Mis­ją” to opie­ka nad war­toś­cio­wym pro­jek­tem, któ­ry po­zo­sta­wi trwa­ły ślad za­rów­no w Pol­sce, jak i w Af­ry­ce. To wspar­cie mło­dych lu­dzi, któ­rzy nie bo­ją się od sie­bie wy­ma­gać, a ich naj­wię­kszym ma­rze­niem jest ra­to­wa­nie ży­cia i zdro­wia ludz­kie­go. Ser­decz­nie za­chę­ca­my do współ­pra­cy – jes­teś­my prze­ko­na­ni, że na­praw­dę war­to.

Z myś­lą o spec­jal­nym wy­róż­nie­niu dla firm, któ­re zde­cy­du­ją się na dłu­go­fa­lo­we wspar­cie “Le­czy­my z Mis­ją” przy­go­to­wa­liś­my spe­cjal­ną ofer­tę spon­so­rin­gu. Wie­rzy­my, iż Pań­stwa hoj­ność i za­an­ga­żo­wa­nie za­słu­gu­ją na wy­jąt­ko­we wy­ra­zy wdzięcz­noś­ci i spe­cjal­ne wy­róż­nie­nie.

WESPRZYJ NAS
 

Darowizny prosimy kierować na poniższy numer konta:
43 1140 2004 0000 3302 7721 5936
Stowarzyszenie Leczymy z Misją, ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań

Zarząd projektu

Piotr Filberek

Prezes

+48 793 013 937

Jan Niziński

Vice Prezes ds. finansów i partnerów strategicznych

+48 669 749 425

Marcin Kiszka

Vice Prezes ds. współpracy międzynarodowej i zaopatrzenia medycznego

+48 504 081 718

Natalia Krawczyk

Sekretarz Główny

+48 661 594 884

Michał Wajs

HR

+48 723 934 418

Dla mediów

Kontakt

Stowarzyszenie Leczymy z Misją
DS Karolek
ul. Rokietnicka 5E
60-806 Poznań

NIP 7792474101
REGON 368612790

Sponsorzy

Patroni

Regulamin serwisu Cookies