background

Jesteśmy grupą znajomych, którzy chcą po prostu uczynić świat odrobinę lepszym

background
O nas

Leczymy z Misją to niezależne stowarzyszenie, którego celem jest niesienie pomocy rozwojowej w kenijskich szpitalach poprzez wysyłkę sprzętu medycznego oraz prowadzenie szkoleń dla personelu. Leczymy z Misją to wyjątkowy projekt tworzony przez studentów medycyny, stomatologii, położnictwa, optometrii oraz lekarzy. Zaczynając jako Koło Naukowe na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki zaangażowaniu jego członków, przedsięwzięcie ewoluowało z podprojektu wspierającej nas fundacji, do nowego, niezależnego stowarzyszenia zajmującego się polepszaniem jakości opieki zdrowotnej w krajach Globalnego Południa, jak i szkoleniem oraz mobilizacją studentów kierunków medycznych z całej Polski.

W 2018 roku przez okres trzech miesięcy wysłanych zostało 61 wolontariuszy, w tym 18 lekarzy, fizjoterapeuta, 2 optometrystów, higienistka dentystyczna oraz studenci medycyny, stomatologii i położnictwa. Zrealizowali oni tam 13 wyspecjalizowanych projektów medycznych, stworzonych w oparciu o dotychczasowe doświadczenie działalności naszego stowarzyszenia w tym kraju, tak aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom kenijskich pacjentów i szpitali.

Największym problemem opieki medycznej w Kenii jest niewystarczająca ilość wykwalifikowanego personelu medycznego połączona z brakiem odpowiedniego sprzętu oraz leków. Opieka specjalistyczna poza stolicą kraju praktycznie nie istnieje, a liczba lekarzy w przeliczeniu na mieszkańca jest 11-krotnie niższa niż w Polsce. Szpitale misyjne z którymi współpracujemy, położone są z dala od dużych ośrodków miejskich i bardzo często są jedynymi placówkami, w których okoliczni mieszkańcy mogą szukać pomocy. To właśnie od jakości obecnego tam sprzętu oraz umiejętności lekarzy zależą losy tysięcy pacjentów. Z tego powodu na wsparciu tych szpitali skupiamy się najbardziej.

Z głową do Afryki 2016
70
wolontariuszy
z 8 uniwersytetów medycznych
15
ton sprzętu medycznego
wysłanego do Kenii w ciągu trzech edycji
300
badań okulistycznych i optometrycznych
dodatkowo pacjentom wydawane były dobrane do wady okulary i krople do oczu
230
zabiegów stomatologicznych
zachowawczych, periodontologicznych i szczękowo-twarzowych
Projekty

Mama Africa

S.I.M.B.A.

Secret Cervix

Girls Will Be Girls

Heart of Kenya

Kenya Sounds Good

VACations in Kenya

We Ken Smile

RefrACTION

How Kenya Help You

P.E.T.I.T.

Painkillers

Charity Walk

Jak nam pomóc

Aby móc w pełni realizować nasz projekt po­trze­bu­je­my ogrom­ne­go wspar­cia, rów­nież fi­nan­so­we­go. To Pańs­twa wy­ro­zu­mia­łość i hoj­ność umoż­li­wia nam wysyłkę sprzętu, organizowanie szkoleń i pomoc na miejscu. Każ­da (na­wet naj­mniej­sza!) ofia­ro­wa­na su­ma przy­bli­ży nas do ce­lu. Z gó­ry dzię­ku­je­my za Pań­stwa ży­czli­wość i za­u­fa­nie.

Zesz­ło­ro­czne doś­wiad­cze­nie po­ka­za­ło nam, że naj­le­piej spraw­dzi się sprzęt nie­skom­pli­ko­wa­ny i jak naj­bar­dziej nie­za­wo­dny, któ­ry prze­trwa dłuż­szy czas w tru­dnych wa­run­kach. Jeśli są Pań­stwo w sta­nie po­móc nam po­przez jego da­ro­wiz­nę – pro­si­my o kon­takt. W zamian postaramy się zająć wszystkimi aspektami prawnymi i logistycznymi.

Pa­tro­nat nad Le­czy­my z Mis­ją to opie­ka nad war­toś­cio­wym pro­jek­tem, któ­ry po­zo­sta­wi trwa­ły ślad za­rów­no w Pol­sce, jak i w Kenii. To wspar­cie mło­dych lu­dzi, któ­rzy nie bo­ją się od sie­bie wy­ma­gać, a ich naj­wię­kszym ma­rze­niem jest ra­to­wa­nie ży­cia i zdro­wia ludz­kie­go. Ser­decz­nie za­chę­ca­my do współ­pra­cy – jes­teś­my prze­ko­na­ni, że na­praw­dę war­to.

Z myś­lą o spec­jal­nym wy­róż­nie­niu dla firm, któ­re zde­cy­du­ją się na dłu­go­fa­lo­we wspar­cie Le­czy­my z Mis­ją przy­go­to­wa­liś­my spe­cjal­ną ofer­tę spon­so­rin­gu. Wie­rzy­my, iż Pań­stwa hoj­ność i za­an­ga­żo­wa­nie za­słu­gu­ją na wy­jąt­ko­we wy­ra­zy wdzięcz­noś­ci i uznania. Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej o formach wyróżnienia, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt.

Mądra pomoc

Cykl postów o nazwie #mądrapomoc powstał z palącej potrzeby przekazania Wam najważniejszych lekcji na temat wolontariatu, jakich udzieliły nam nasze pobyty w Kenii.

Opierając się na własnym doświadczeniu, dialogu z Kenijczykami, obserwacjach i współpracy z innymi organizacjami stale uczymy się na błędach i nie ukrywamy tego!

Co więcej, chcemy to nagłośnić, by każdy rodzaj niesionej pomocy był z jak największą korzyścią dla tych, którzy nas potrzebują. Naszym zadaniem jest zadbanie o to, aby owoce naszej pracy nie ograniczały się do czasu jaki spędzimy na samej misji, ale by trwale zmieniły coś w sytuacji kenijskiej opieki medycznej. Brzmi pięknie, lecz jest to nie lada wyzwanie.

Mądra pomoc to:

  • tygodnie po powrocie z misji na analizę naszych działań na miejscu,
  • wielogodzinne rozmowy o tym co można poprawić,
  • miesiące poświęcone na przygotowanie do kolejnej edycji,
  • nieustające starania o zapewnienie Kenijczykom możliwości samodzielnego rozwoju po naszym wyjeździe.

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej? Jak wprowadzamy w życie założenia #mądrejpomocy? Czy nam się to udaje?

Wysyłka sprzętu

Jednym z głównych celów naszego Stowarzyszenia jest wyposażenie kenijskich szpitali w podstawową aparaturę medyczną. Do placówek trafiają urządzenia podarowane nam przez polskie szpitale, organizacje oraz prywatnych darczyńców. Podczas trzech poprzednich edycji projektu do kenijskich placówek wysłaliśmy ponad 15 ton wartościowej aparatury medycznej, m.in. aparaty USG, kardiomonitory, unit stomatologiczny, narzędzia chirurgiczne, nowoczesne łóżka porodowe oraz łóżka dla chorych.

Urządzenia te w diametralny sposób zmieniły jakość działań diagnostycznych i terapeutycznych w tamtejszych szpitalach, a także ułatwiły i usprawniły pracę działających tam lekarzy. Oprócz wysyłki sprzętu, przygotowujemy także kompleksowe szkolenia dla personelu z zakresu jego obsługi oraz pokazujemy jak w prosty sposób może być on wdrożony w ich codzienne działania.

Doświadczenia z poprzednich edycji pokazało nam, iż w kenijskich warunkach najlepiej sprawdza się sprzęt jak najbardziej niezawodny, który przetrwa dłuższy czas w trudnych warunkach, bez konserwacji i części zamiennych. Jeśli są Państwo w stanie pomóc nam poprzez darowiznę sprzętu – prosimy o kontakt. Z największą radością zajmiemy się wszystkimi aspektami prawnymi i logistycznymi.

 

Zdjęcia: Jacek Mójta

Nauka i nowe technologie

Kenia to kraj, w którym aż 82% mieszkańców ma telefony komórkowe, z czego ponad 58% wszystkich sprzedanych telefonów to smartfony. Obecny w Kenii system mobilnych płatności M-PESA na koniec 2014 roku miał 12,2 mln użytkowników, co odpowiada około 67% dorosłej populacji kraju. Przez system ten przepływa 43% krajowego PKB w formie ponad 237 mln transakcji. Jest to więc najpopularniejsze tego typu rozwiązanie na świecie, które daleko w tyle pozostawia propozycje takich firm jak Google czy PayPal. Sytuacja ta powoduje, że mobilne rozwiązania doskonale sprawdzają się w kenijskich warunkach.

Jako młodzi, wychowani w cyfrowej erze ludzie wierzymy, że nowe technologie i innowacyjne rozwiązania są kluczowym elementem efektywnej i niskokosztowej opieki zdrowotnej na świecie.

Widzimy ogromny potencjał nowoczesnych technologii w poprawie warunków diagnozy i leczenia kenijskich pacjentów. Lokalna służba zdrowia zmaga się z niedoborem lekarzy wszelkiej specjalizacji, dlatego każda możliwość ułatwienia pracy tamtejszemu personelowu ma ogromne znaczenie.

W realizowanych przez nas projektach staramy się korzystać z najnowszych osiągnięć z zakresu telemedycyny, mobile i digital health. Dotychczas mieliśmy przyjemność korzystać z takich rozwiązań, jak mobilne EKG firmy MedApp, aplikacja SafeDelivery czy mobilne elektrody AliveCor.

Jeśli są Państwo twórcami lub dystrybutorami tego typu rozwiązań zapraszamy do współpracy, na której skorzystają nie tylko kenijscy pacjenci, ale także Państwa firma.

Jak do nas dołączyć

Interesuje Cię pomoc rozwojowa? Chcesz zrobić coś więcej niż tylko siedzieć nad książkami?  Lubisz uczyć i dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami? A może kręcą Cię social media, tłumaczenie tekstów albo pozyskiwanie sponsorów i to w taki sposób chcesz nas wesprzeć? Obojętnie jaka jest Twoja główna motywacja – zapraszamy do nas!

Co roku w okolicach grudnia na naszym Facebooku i stronie internetowej pojawiają się ogłoszenia dotyczące naboru do nowej edycji projektu, wszystkie informacje znajdziesz więc tu w odpowiednim czasie! Jeśli jednak nie jesteś zainteresowany realizacją projektu rozwojowego w Kenii, a chcesz wspomóc nas swoim działaniem i zaangażować się w pracę w Polsce – możesz dołączyć do nas w dowolnym momencie.

Nasi partnerzy

Choć Stowarzyszenie Leczymy z Misją to inicjatywa w pełni studencka, dbamy o to, żeby wszystkie nasze działania cechowały się profesjonalizmem i najwyższą jakością. Naszych celów nie moglibyśmy jednak zrealizować bez zaufania i pomocy naszych partnerów. Działalność projektu wspierana jest przez liczne towarzystwa naukowe oraz prywatne i publiczne podmioty.

Sponsorzy
Patroni