Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Danych osobowych jest Stowarzyszenie Leczymy z Misją, posiadające siedzibę działalności w Poznaniu (60-806) przy ul. Rokietnickiej 5E, posługujące się NIP 7792474101, REGON 368612790. W celach kontaktowych związanych z ochroną danych osobowych najprostszym kanałem komunikacji jest przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres kontakt@leczymyzmisja.pl.

Przetwarzaniem danych osobowych zajmują się wyłącznie osoby do tego upoważnione, przede wszystkim inni wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim, świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia, które umożliwiają nam prowadzenie działalności statutowej. Są to przede wszystkim podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: księgowe, prawne, hostingowe, informatyczne. Powierzenie przetwarzania danych następuję zawsze na podstawie umowy z danym podmiotem, w ramach której zapewnia on przetwarzanie danych osobowych w sposób wymagany prawem.

Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do państwa trzeciego, jednakże wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia i egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. Kopię tych zabezpieczeń można otrzymać kontaktując się mailowo ze Stowarzyszeniem.

2. W jakim celu i jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w różnych celach:

  • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w takim wypadku dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dane przetwarzane są aż do momentu cofnięcia zgody, przy czym mogą być przetwarzane dłużej, o ile istnieje ku temu inna podstawa prawna;
  • w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, w takim wypadku dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane przetwarzane są do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy;
  • w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w takim wypadku dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane przetwarzane są do momentu wykonania tych działań lub trwałego zaprzestania ich wykonywania;
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych – dane przetwarzane są przez okres istnienia tego interesu.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych jest przede wszystkim utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z partnerami, darczyńcami oraz sponsorami. Kontakt ten może wyrażać się w informowaniu o dalszych charytatywnych działaniach Stowarzyszenia i zachęcaniu do pomocy, a także w wysyłaniu relacji z prowadzonych akcji lub podziękowań za pomoc. Administrator Danych respektuje żądania zaprzestania przetwarzania danych swoich partnerów, darczyńców oraz sponsorów. Rozumiemy, że pomoc charytatywna musi być w pełni dobrowolna.

Państwa dane mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tak długo jak długo obowiązek ten istnieje.

3. Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Możecie Państwo również w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie niezgodnie z przepisami prawa, to możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób wiążący się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.